Jdi na obsah Jdi na menu

Má BJB vstoupit do České evangelikální aliance?

24. 1. 2007

Reakce na článek Vlastimila Malého „Česká evangelikální aliance“ (Zpravodaj, leden 2007)

 

V aktuálním vydání Zpravodaje BJB bratr Vlastimil Malý podává informaci o ČEA. Tento článek je patrně jednou z reakcí na skutečnost, že na posledním SD BJB v Ostravě opět neprošel návrh na vstup BJB do ČEA. Bratr Malý v závěru svého článku opakuje otázku: „Měla by BJB být také členem?“ Odpovídá na ni jednoznačně kladně.

Naše jednota se údajně nachází v „ghettu“, do kterého nás uzavřela ateistická společnost. Členství v ČEA pak prý může být správnou cestou k posílení našeho hlasu v konkrétním politickém rozhovoru. Členství v Ekumenické radě církví je v takovém snažení nedostatečné, protože málo prezentuje biblické postoje, které jako baptisté zastáváme.

 

Domnívám se, že jako BJB nemáme jistotu, že všechny naše sbory sdílejí postoje ČEA. Rozhovor nad tímto tématem doposud veden nebyl. Není ale takový rozhovor nutnou podmínkou pro kvalifikované rozhodnutí o vstupu či odmítnutí? Osobně musím vyznat, že některé věroučné důrazy ČEA považuji nejen za problematické, ale také za těžko slučitelné s tradicí klasického baptismu. Týkají se zejména pojetí vztahu křesťanů a státu.

Baptistické pojetí církve vychází z myšlenkového prostředí radikální reformace. Ta rozpoznala církev jako svědecké společenství, které dosvědčuje Krista - jako živá a jednající alternativa pořádkům tohoto světa. Taková svědecká církev se nijak nedegraduje tím, že je početně malá, že nemá „reálný“ vliv na politické dění. Právě naopak. I v této své principiální menšinovosti zůstává nositelkou Hospodinova zaslíbení.

Samozřejmě to neznamená rezignaci na konkrétní vstupy do života většinové společnosti. Tyto vstupy se ale neodehrávají na půdorysu návyků tohoto světa, formou početního nátlaku, politikaření a lobování. Realizují se ve vytváření alternativ, angažovanou osobní službou potřebným, věrností Kristu v dílčím rozhodování, prostě – nikoli „shora“, ale „zdola“.

Na možnou výtku, že taková aktivita církve je málo účinná, že postrádá globálnější dopad, nelze odpovědět jinak, než poukazem na příklad života, smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Svět nebyl přemožen jinou mocí, než mocí vydanou, odevzdanou, bezmocnou. Tam, kde se na ni už nechceme nebo nemůžeme spoléhat, tam zároveň vyznáváme, že v ni doopravdy nevěříme.

 

Nic nebrání tomu, aby BJB vedla rozhovor nad možností vstupu do ČEA. Bez takového kvalitního a hlubšího rozhovoru by ovšem byl vstup do ČEA chybou.

 

Jáchym Gondáš

 

 

Česká evangelikální aliance

„Kdo chce jít rychle, jde sám, kdo chce dojít daleko, jde s ostatními“.

Co je evangelikální aliance? ČEA byla založena v roce 1991 a sdružuje 6

protestantských církví (zatím bez BJB), 35 křesťanských neziskových a charitativních

organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. (včetně

několik sborů BJB). ČEA je členem Světové evangelikální aliance , které v současnosti

celosvětově zahrnuje více než 200 mil. lidí ve 120 národních aliancích.

Jaké je její poslání? „Motivovat evangelikální křesťany* ke službě a spolupráci, být

hlasem v dnešní společnosti.“ Poznámka: *Evangelikální křesťané přijímají Ducha svatého

jako osobu, věří že slovo Boží napsané v Bibli je inspirované Duchem Božím, zastávají

biblické principy v životě, před všenáboženským dialogem upřednostňují zvěstování

evangelia Ježíše Krista jako jedinou cestu k Bohu....

Proč by se takové církve měli sdružovat? ČEA zastupuje zájmy svých členů ve

veřejném i křesťanském prostoru. Je jich hlasem vůči médiím, politické reprezentaci a

společnosti. Svými socio-politickými aktivitami, kampaněmi a komunikacemi se zaměřuje

na legislativu a oblasti, které jsou klíčové pro život církve a rozvoj její služby ve

společnosti. Pracuje na tom, aby byli evangelikální křesťané schopni jasně a konstruktivně

prosazovat ve veřejném prostoru hodnoty vycházející z Bible a ze života církve. Bere na

sebe výzvy současného světa a hledá na ně odpověď v Písmu svatém, které považuje za

nejvyšší autoritu ve věcech víry i života. Umožňuje sjednocení křesťanů, aby jejich hlas

společnost slyšela.

V jakých konkrétních případech může ČEA jednat? V dnešní době, kdy křesťanské

hodnoty de facto ztratily svůj vliv v téměř každé oblasti života společnosti, má církev

Ježíše Krista povinnost relevantně a s autoritou komunikovat a být prorockým hlasem vůči

sekulární i náboženské společnosti. ČEA ukazuje nejen proti čemu jako křesťané jsme,

ale i s jakou alternativou v Kristu přicházíme a kde jako součást společnosti vidíme cesty k

obnově vztahů, spravedlnosti a ozdravění života naší země.

ČEA uspěla v roce 2005 se svou kampaní v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR v

ukotvení záruk svobody církví v antidiskriminačním zákoně, dále se věnuje dalším

tématům z oblasti etiky a sociální spravedlnosti, jakými jsou: zákon o regulaci prostituce,

zadlužování domácností a osobní bankroty, omezení gamblerství, zvýhodnění rodin oproti

soužití nesezdaných párů, rodinná politika státu, pracovní doba – den odpočinku. Dále se

angažuje ve školské problematice – zrovnoprávnění církevních škol. V reformě trestního

zákoníku – ve věci eutanásie, pokusech na embryích, prostituci atd. ČEA sdružuje věřící

právníky, lékaře a další odborníky z řad svých členů jejichž pomocí naplňuje své poslání.

Politické a kulturní reprezentaci státu předkládá odborné analýzy palčivých problémů a

povzbuzuje je k odpovědnému rozhodování.

Měla by BJB být také členem? Pokud chce vystoupit z „ghetta“ do kterého nás

ateizmus totalitního komunistického systému natlačil, tak určitě. Pro své účinné působení

aliance potřebuje zastoupení široké základny členů. Bratrská jednota baptistů zatím jako

celek stojí stranou, ačkoli je členem v Ekumenické radě církví, Ekumenické diakonii a

dalších zastoupeních mnohem méně schopných prezentovat biblické postoje, které jako

baptisté zastáváme. Jde jen o to, zda chceme zůstat v pasivním naříkání na poměry a

politiku nebo raději posílit hlas nám nejbližších křesťanů.

Z materiálů ČEA čerpal odpovědi Vlastimil Malý.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Petr - Děkuji za výborný článek

2. 9. 2008 14:41

Opravdu jste mě potěšili. Přál bych si, abychom takové starší měli i v našem sboru. Bohužel v posledních letech a s přílivem peněz od státu se vše nehezky mění a náš sbor již ztratil svoji nevinnost. Ještě jsem neztratil naději, ale bude to těžké, protože někteří pánové (bývalí bratři ve víře) budují raději svoje církevní impérium, než aby zůstávali v pravdě, která stála životy tolik našich předků ve víře.